top of page

FDV-Dokumentasjon

Heltrekledning av bartre til utvendig bruk
1 PRODUKTBESKRIVELSE

Heltrekledning av bartre produseres hovedsakelig av trevirke fra gran og furu. Produktkrav, de vanligste profiler og dimensjoner er beskrevet i SN/TS 3186. Kledningsbord leveres som regel med saget eller høvlet med Pain Cutter på framside.

Behandlet kledning

Grunnet:

Produktet er ferdig grunnet på 3 eller 4 sider. Vannbasert maling med bindemiddel i alkyd/akryl. Fordelen med ferdig grunnet kledning er at den er påført under optimale forhold, slik at faren for råteangrep blir redusert. Man er også uavhengig av værforhold og årstid for montering av grunnet kledning, men kledningen etter montering ferdigbehandles med dekkstrøk snarest mulig – senest første malingssesong, og innen 9 måneder.

Mellomstrøk:

Produktet er malt på 3 eller 4 sider ett strøk etter grunning, med vannbasert maling i akryl- basert bindemiddel. Fordelen med malt kledning er at den er påført under optimale forhold, slik at faren for råteangrep blir redusert og at det ikke blir ”krympestriper” etter montering. Man er også uavhengig av værforhold og årstid for montering av kledningen. Mellomstrøksbehandling er dekkende men må overflatebehandles med toppstrøk innen 3 år.

Overflatebehandling Prosjekt: Industriell Leverandør: Teknos AS

Type Maling: Teknol 2881 -00 Grunning med soppdreper.

Antatt levetid/brukstid

Produktet er beregnet å vare minimum tretti år hvis anbefalt vedlikeholdsregime og aksepterte monteringsanvisninger følges.

2 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

 

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Kledningen kan vaskes med typiske "husvask" produkter, eller - hvis svært skitne flater - "kraftvask". Etter påføring av vaskemiddel bør veggen vaskes med børste og senere spyles med hageslange eller høytrykksspyler. Begynn nedenfra og oppover. NB! Lavt trykk på høytrykksspyleren er viktig for ikke å skade trefibrene i kledningen.

Ettersyn/kontroll

Kledningen inspiseres jevnlig, helst årlig, for å vurdere tilstand og registrere eventuelle skader. Faren for råtedannelse er størst nederst på veggen. En syl kan stikkes inn i treverket på ulike steder for å sjekke om det er områder med råtten ved. Eventuelle råteangrep må utbedres omgående ved å skifte ut alt skadet tre. Ved begroing av sopp og alger må kledningen rengjøres som beskrevet over, eventuelt også overflatebehandles hvis det avdekkes eksponerte treoverflater etter rengjøring.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Alt ubehandlet treverk som utsettes for ytre påvirkning av sol og eller fukt bør overflatebehandles for maksimal levetid etter leverandørens spesifikasjoner. Ubehandlet kledning skal ferdigbehandles så snart som mulig. Kledningen vedlikeholdes ved å rengjøre iht. ovennevnte metode etterfulgt av en overmaling. Eventuelle skader i malingsfilm eller trevirke må utbedres omgående. All løs maling fjernes mekanisk. Bruk gjerne stålbørste ved særlig mye slitt treverk.

For å unngå råte i trekledning må en sørge for at kledningen ikke har mulighet til å oppnå en trefuktighet over 20 % over lengre perioder. Dette oppnås ved å dekke kledningen med en beskyttende overflatebehandling og/eller å sørge for at alle bord luftes ut slik at de

tørker ut raskt etter nedbørsperioder. Endeved bør alltid behandles ekstra godt i overflatebehandlede kledninger. Anbefalte minste avstand fra kledning til bakken er 30 cm og minste avstand til vannbrett 8 mm. Unngå vegetasjon som vokser inntil kledningen. Dette vil kunne skape et fuktig klima og gi høyere råterisiko.

Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

3 MILJØPÅVIRKNING

Produktet er ment for utvendig bruk og vil ikke påvirke innemiljø.

4 HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

5 BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse

Opprinnelse: Næring: Bygg og anlegg

6 TEKNISK SERVICE

Produsent/importør: AG TRE AS

Organisasjonsnr.: NO 980 562 069 MVA

Postnr. og poststed: 7334 Storås

Telefon: (+47)72498485

E-post: ordre@agtre.no

LAST NED FDV-DOKUMENTASJON:

bottom of page